محصولات و خدمات مربوط به  پیشران صنعت ویرا

 تصاویر محصول

 ویدئوهای محصول

 فایلهای محصول
logo
کاتالوگ
لزوم استفاده ازیک سیستم خنک کننده برای نگهداری انبارها ومراکز نگهداری دارو برهیچ کس پوشیده نیست اما اگر سیستم خنک کننده به دلایلی کارخودرا به درستی انجام ندهد چگونه میتوان به عیب آن رسید . برای این مقوله میتوان ازیک سیستم ثبات دما که قادر است اطلاعات دمای محل مورد نظر را در کل سال ذخیره کند استفاده نمائیم این کنترلر درحال حاضر توسط شرکت پیشران طراحی وبه تولید انبوه رسیده است .